sentinel

מערכת הסנטינל

אבטחה:

אחוז גדול מן ההדפסות שנשלחות למדפסות במשרד נשאר במדפסת ולא נאסף על ידי העובד שהפיק את ההדפסה. חלק מההדפסות מכיל מידע רגיש, שהגעתו למי שאינו מורשה עלולה לגרום נזק לארגון.

חסכון:

מחקרים מראים שעד 40% מההדפסות שנשלחות למדפסות מחלקתיות לא נאספות על ידי העובד, או נאספות בטעות על ידי עובד אחר. כמו כן, עם כניסתן של מדפסות לייזר צבעוניות לארגון, עולה השימוש של עובדים במדפסות לצרכים פרטיים, ועלויות ההדפסה במדפסות אלו יקרות בהרבה ממדפסות שחור-לבן.

ניהול, שליטה ובקרה:

המערכת מאפשרת שליטה על כל תהליך ההדפסה. לאחר ביצוע ההדפסה על ידי העובד, שרת ההדפסה נועל את המסמך עד לשיחרורו על ידי העברת כרטיס עובד במתקן הצמוד למדפסת. מנהל הרשת יכול לקבל דיווח מלא על כל ההדפסות שבוצעו בארגון לפי חתכים שונים, ולהקצות משאבי הדפסה לעובדים בהתאם לצרכי הארגון.

תכונות המערכת:

 

הדפסה במדפסות תתאפשר רק באמצעות העברת כרטיס עובד או הקשת קוד סודי במתקן המחובר למדפסת.

שליטה ומנייה של כמות הדפים שהודפסו על ידי כל משתמש בכל מדפסת. אפשרות לחיוב לפי קוד בנוסף על שם משתמש. אפשרות להגדרת מכסת הדפסות למשתמש, והגבלת משתמש שחרג מן המכסה שלו.

העברת הדפסה אוטומטית ממדפסת א' למדפסת ב'. אין חובה להעביר את הכרטיס במדפסת שאליה נשלחה ההדפסה.

אפשרות להגדרת מדפסות בהן רק משתמשים מסויימים מורשים להדפיס, או להגביל אנשים מסויימים ממדפסות מסויימות.

ממשק WEB מלא המאפשר שליטה של המשתמש על ההדפסות שביצע אך טרם שיחרר, כולל אפשרות לבטל, להשהות ולשחרר הדפסות.

הפקת דוחות על בסיס חיתוכים שונים, לדוגמה כמות דפים של משתמש מסויים, כמות הדפסות במדפסת מסויימת וכו'. יש אפשרות שליחת התראות בזמן אמת באימייל למנהל הרשת במקרים של חריגות.