smartprinter

Smart Printer

תוכנת Smart Printer הנה תוכנה חדשנית בתחום ההדפסות, המאפשרת ביצוע פעולות שאינן מתאפשרות ע"י מדפסות לייזר באופן רגיל והוספת יכולות שאינן קיימות באפליקציה, וכל זאת ללא צורך בשכתוב האפליקציה הקיימת.

הדפסת עברית על גבי מדפסות שאינן תומכות בעברית צרובה ממערכות כגון DOS, Unix, VMS, Mainframe וכו'.

שדרוג מערכות הדפסה הכתובות עבור מדפסות בעלות אמולציה ישנה (IBM Proprinter, Epson, Prescribe וכו') למדפסות לייזר חדשות שתומכות בשפת PCL ללא ביצוע שינויים באפליקצית המקור.

הדפסת טפסים (Templates) ושמירתם בתוכנה או במדפסת (בהתאם ליכולות המדפסת), כולל עיצוב, הוספת אלמנטים גרפיים, שינויים במיקומי שדות וכו'.

הדפסת צ'קים ממדפסות שתומכות בטונר מגנטי על גבי נייר חלק עם פרפורציה בלבד (כולל הדפסת הפס המגנטי, לוגו החברה, לוגו הבנק ועיצוב הצ'ק).

אפשרות לביצוע מגוון יישומים נוספים בתחום הדפסות המידע כגון שינוי גודל טקסט, ניתוב למגשי נייר שונים במדפסת, הוספת עמוד מפריד בתחילת הדפסה וכו'.

התוכנה מקבלת את קובץ ההדפסה מאפליקצית המקור, על ידי הדמיה של מדפסת באחת משלוש דרכים:

פרוטוקול LPD-LPR, על ידי שימוש בשירות "TCP/IP Print Server" המובנה בשרת שעליו פועלת תוכנת SmartPrinter.

פרוטוקול RAW (ערוץ 9100 או אחר), זאת על ידי הפעלת רכיב RAW פנימי של תוכנת SmartPrinter שמאזין על הערוצים המבוקשים.

שיתוף מדפסת מן השרת שעליו מותקנת תוכנת SmartPrinter לתחנה מרוחקת (בד"כ בשימוש באפליקציות DOS ו-Windows).

התוכנה מבצעת מניפולציות על קובץ ההדפסה לפי סט של "חוקים" שהוגדרו מבעוד מועד (לדוגמא החלפה של פקודת Epson מסוימת בפקודת PCL מקבילה, הוספת לוגו, שינוי מגש נייר וכו'…), ויוצרת קובץ הדפסה חלופי שמכיל את כל השינויים וההגדרות החדשות.

התוכנה שולחת את קובץ ההדפסה החלופי אל מדפסת היעד הפיסית לצורך הדפסה בפועל.
ההדפסה יכולה להיות מנותבת גם לשרת פקסים לצורך שליחה אוטומטית של פקס, או לארכיון בצורת קבצי TIFF / PDF.

תמונה המבנה